ai mua

  1. Hong Nhung

    Ai mua bằng giả?

    Là ai chăng nữa thì cũng không ngoài đội ngũ những người đi tìm kiếm cái danh. Ở trong một trường hợp cụ thể người mua bằng cử nhân Anh ngữ của Đại học Đông Đô phục vụ cho mục đích kiếm tìm học vị. Ảnh minh họa Cụ thể ở đây là làm nghiên cứu sinh tiến sỹ. Không có chứng chỉ ngoại ngữ “đừng...
Top